Kritéria

Prijímacie skúšky pre šk. rok 2017/2018

9.5.2017 ( Ut.) a 11.5.2017 (Št.)

Organizácia prijímacieho konania
Prijímacie konanie je organizované v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia. Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka v súlade s legislatívou a na základe schváleného plánu výkonov pre daný šk. rok.
Pri posudzovaní predpokladov uchádzača sa vychádza z týchto kritérií:

  • žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania PPP prijímaciu skúšku upravenú
  • kritéria pre prijímacie konanie a prijatie sú zverejnené na web stránke školy a na vývesnej tabuli školy

Kritériá pre 4. ročné štúdium: 7902 J 00 - gymnázium

  • skúška z matematiky – pozostáva z úloh algebry a geometrie v rozsahu osnov ZŠ formou testu, vrátane úloh na zistenie logického myslenia žiakov. Je potrebné, aby si žiaci priniesli rysovacie potreby.

Kalkulačky sa môžu používať.

  • skúška zo slovenského jazyka a literatúry – vychádza z učiva oboch zložiek predmetu na ZŠ a bude pozostávať z literárno-gramatického testu. Test bude obsahovať úlohy výberové, doplňovacie, určovacie a tvorivé. Z morfológie to budú slovné druhy a ich gramatické kategórie , zo syntaxe určovanie vetných členov , druhy viet a súvetí a prehľad literatúry v rozsahu učebných osnov.

Hodnotenie výsledkov sa realizuje bodovým systémom.
matematika :30 bodov
slovenský jazyk : 30 bodov
výsledky zo ZŠ : 25 bodov
/ body sú pridelené pomernou časťou len do priemeru 2,0/ Do priemeru nie sú započítané známky z predmetov /Hudobná výchova, Telesná a špor. výchova, Náboženská výchova, Technická výchova, Výchova umením, Svet práce, Technika/
výsledky Monitora: 15 bodov

Kritéria prijatia žiakov na štúdium bez prijímacích skúšok:
podľa § 65 ods. 4 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) budú prijatí bez prijímacích skúšok žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 % (matematika – 90% a viac aj slovenský jazyk – 90% a viac)

Plán výkonov: 5 tried 155 žiakov


V prípade rovnosti dosiahnutých bodov rozhoduje o poradí počet bodov získaných z testu na prijímacej skúške.


Kritériá pre 8. ročné štúdium:  7902 J 00 - gymnázium

  • skúška z matematiky –pozostáva z previerky vedomostí v rámci osnov učiva pre 1. – 5. ročník ZŠ. Jej obsahom je test doplnený o niekoľko úloh, v ktorých každý/á/ sám/a/ dopíše riešenie, resp. dokreslí obrázok. Celkový počet bodov z matematiky je 40. Kalkulačky sa nesmú používať.
  • skúška zo slovenského jazyka a literatúry – tvoria ju gramatické a literárne úlohy v rozsahu učiva pre 1. – 5. ročník. Celkový počet bodov zo SJL je 40.

Hodnotenie výsledkov sa realizuje bodovým systémom, pričom maximálne bodové hodnotenie z jednotlivých častí prijímacej skúšky bude nasledovné:
matematika :40 bodov
slovenský jazyk :40 bodov
výsledky zo ZŠ : 20 bodov


Plán výkonov: 1 trieda 28 žiakov 


V prípade rovnosti dosiahnutých bodov rozhoduje o poradí počet bodov získaných z testu na prijímacej skúške.