Organizácia školského roka

 Organizácia školského roka 2017/2018

Školský rok sa začína 1. septembra 2016.Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).

Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).

Termíny školských prázdnin na školský rok 2016/2017

 

 

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania pred začiatkom prázdnin

 

Termín prázdnin

 

 

Začiatok vyučovania

po prázdninách

 

jesenné

27. október 2016

(štvrtok)

28. október –

31. október 2016

2. november 2016

(streda)

vianočné

22. december 2016

(štvrtok)

23. december 2016

– 5. január 2017

9. január 2017

(pondelok)

polročné

2. február 2017

(štvrtok)

3. február 2017

(piatok)

6. február 2017

(pondelok)

jarné  -   Žilinský kraj

24. február 2017

(piatok)

27. február –

3. marec 2017

6. marec 2017

(pondelok)

veľkonočné

12. apríl 2017

(streda)

13. apríl –

18. apríl 2017

19. apríl 2017

(streda)

letné

30. jún 2017

(piatok)

3. júl –

31. august 2017

4. september 2017 (pondelok)

TERMÍNY   ÚLOH  V ŠK.ROKU  2016/2017

PRIJÍMACIE  KONANIE :

Gymnázium  - 4 , 8  roč.št.      –     9.5.2017 ( Ut..)  a 11.5.2017 (Št.) 

MATURITNÉ  SKÚŠKY  / EČ , PFIČ / :

Písomná časť   14. marec 2017  (  utorok )  – SJL

                           15. marec 2017   ( streda )  -  cudzie jazyky

                           16. marec 2017   ( štvrtok )  - matematika

Ústna  časť      :  22.5.2017 – 26.5.2017

KURZY :

LV  -  V.O    ;  I..A,B,C,D, E,  :  termíny podľa počasia ( január 2017 )
PV  -  Príma , Tercia  (1. roč./ 8 hod. , 2.roč.  – 4 hod.)
KOŽaZ – III..A,B,C,D,E,F, Septima A ,   : 22.5.2017 – 26.5.2017
Účelové cvičenia  : priebežne

ZASADANIA  PEDAGOGICKEJ  RADY / plánované termíny / :

SLÁVNOSTNÁ  PEDAGOGICKÁ  RADA    : 31.3.2017 

 1. polrok                                                          

31.  8.2016  - úvodná pedagogická rada

26.  9.2016  - pracovná porada

            17.10.2016 – pracovná porada

            14.11.2016 -  hodnotiaca za 1. štvrťrok

22.12.2016 -  pracovná porada

26.  1.2017 -  klasifikačná za 1.polrok

2. polrok

          20. 2.2017  –  pracovná porada 

6 .3.2017  -   pracovná porada

          10. 4.2017  –  hodnotiaca za 3.štvrťrok

          10. 5.2017  –  klasifikačná pre 4.ročník

          26. 6.2017  –  klasifikačná za 2.polrok  

             3.7.2017  -   záverečná vyhodnocovacia porada

RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIA :

Plenárne –  15.11.2016  ,   20. 4.2017

Triedne   - v kompetencii tr. učiteľa

KONZULTAČNÉ  HODINY  PRE  RODIČOV :  

 

1.pondelok  v mesiaci  -  od 13.30 – 15.00