Prihlasovanie na štúdium

Do prvého ročníka – prijímanie záujemcov prebieha na základe prihlášky.


Do vyšších ročníkov - na základe prihlášky sú záujemcovia o štúdium pozvaní na vstupné testy do jednotlivých ročníkov. Vstupné testy sa konajú v júni. Na úspešné zvládnutie vstupných testov a prijatie na štúdium je potrebné, aby záujemcovia urobili vstupný test minimálne na 70 %.


Prihlášky sa podávajú do konca mája každého kalendárneho roku. Sú k dispozícii na stránke školy alebo u tajomníčok školy. Záujemcovia o štúdium si môžu podať aj viac ako jednu prihlášku.


Zábavná angličtina, Konverzačné kurzy, Príprava na maturitu, Obchodná angličtina – do týchto kurzov sa vstupné testy nekonajú, záujemcovia sú zaradení na základe prihlášok.
Podmienkou zriadenia kurzu je 12 záujemcov o štúdium. Ak počet poslucháčov na konci školského roka klesne pod 10, kurz sa zruší. Poslucháči sa podľa možnosti zaradia do paralelného kurzu.


V prípade záujmu je možné otvoriť skupiny aj v Tvrdošíne, ak vznikne skupina minimálne s 12 poslucháčmi.