Prihlasovanie na štúdium

 

Záujemca o štúdium na Jazykovej škole v Námestove si podáva prihlášku do ľubovoľného ročníka (1. – 6. ročník), konverzačného kurzu alebo prípravného kurzu na maturitnú skúšku na základe svojich už dosiahnutých jazykových znalostí.

Prihlášku je možné podať od 1. februára do 31. mája. Prihláška sa podáva písomne, poštou, na adresu sekretariátu školy.

Upozorňujeme záujemcov o štúdium, že pokiaľ už nejaké znalosti z jazyka majú, aby si nepodávali prihlášku do prvého ročníka. Prvý ročník je určený študentom, ktorí nemajú žiadne znalosti v jazyku. V prvom ročníku sa začína úplne základnými jazykovými štruktúrami. „ Falošní začiatočníci“ odoberajú chuť do štúdia skutočným začiatočníkom, nudia sa na hodinách pretože preberané učivo ovládajú a pod.

Ak teda záujemca o štúdium už nejaké znalosti má, podáva si prihlášku do vyšších ročníkov Jazykovej školy v Námestove. V sekcii Obsah vzdelávania záujemca o štúdium orientačne zistí na akej úrovni sa v jazyku nachádza.

Na základe prihlášky sú záujemcovia o štúdium pozvaní na vstupné testy do jednotlivých ročníkov. Vstupné testy sa konajú v júni. Pre úspešné zvládnutie vstupných testov a prijatie na štúdium je potrebné, aby záujemcovia urobili vstupný test minimálne na 70 %.


Prihlášky sa podávajú do konca mája každého kalendárneho roka. Sú k dispozícii na stránke školy. Záujemcovia o štúdium si môžu podať aj viac ako jednu prihlášku.


Konverzačné kurzy, Príprava na maturitu– do týchto kurzov sa vstupné testy nekonajú, záujemcovia sú zaradení na základe prihlášok.
Podmienkou zriadenia kurzu je 12 záujemcov o štúdium. Ak počet poslucháčov na konci školského roka klesne pod 10, kurz sa zruší. Poslucháči sa podľa možnosti zaradia do paralelného kurzu.