Výsledky prij. skúšky 4-ročné štúdium

Výsledky prijímacích škúšok 1. a 2.  termín 

Kód prijatia:

P1 -prijatí bez konania prijímacích skúšok /podľa § 65 ods. 4 zákona 245/2008  Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
PP-prijatí žiaci /prijímacie skúšky/
NM- neprijatí žiaci
N1- neprijatí - nezúčastnili sa prijímacích skúšok