Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Charakteristika štúdia

Bilingválne štúdium

Charakteristika štúdia

Slovensko–ruská bilingválna sekcia plánuje začať svoju činnosť na našom gymnáziu v školskom roku 2018/2019. Bilingválne štúdium bude zamerané na štúdium vybraných spoločenskovedných predmetov v ruskom jazyku, čo od uchádzača o tento typ štúdia vyžaduje nielen jazykové nadanie, ale aj nadanie v oblasti spoločenských vied.

Pôjde o jedinú strednú školu svojho druhu v rámci žilinského kraja, a preto predpokladaný záujem o tento typ štúdia môže prevyšovať možnosti prijatia, čo umožní kvalitný výber uchádzačov.

Na slovensko-ruskej bilingválnej sekcii gymnázia môžu študovať žiaci zo spádovej oblasti Žilinského kraja, pretože pôjde o jediné gymnázium daného zamerania na strednom Slovensku. V prevažnej miere pôjde o jazykovo nadaných a talentovaných žiakov, ktorí na nižšom stupni vzdelávania dosahujú vynikajúce výsledky a majú záujem pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách na Slovensku a v zahraničí. Mnohí z nich už počas štúdia na našom gymnáziu absolvujú časť študijného programu na zahraničných stredných školách.

Jedným z našich hlavných cieľov je profilovať sa ako škola, ktorá okrem kľúčových kompetencií poskytne svojim absolventom nadštandardnú jazykovú prípravu bilingválneho charakteru. Tento cieľ chceme dosiahnuť posilnením jazykovej výučby na našej škole v rámci disponibilných hodín a najmä výučbou vybraných spoločenskovedných predmetov v ruskom jazyku.

Základným cieľom výchovy a vzdelávania našej školy je rozvinúť schopnosti, znalosti a hodnotové postoje absolventa tak, aby získal vzdelanostný základ nevyhnutný na pokračovanie vo vzdelávaní na vyššom stupni a aby bol pripravený pre pracovný i mimopracovný život.

Tento cieľ sa budeme snažiť dosiahnuť zatraktívnením vyučovacieho procesu zavádzaním nových foriem a metód práce, netradičných foriem vyučovania, zážitkovým učením, vytvorením prostredia súťaživosti a tvorivosti, projektovým vyučovaním, exkurziami a  organizáciou výmenných pobytov na partnerských školách v zahraničí.

Profil absolventa bilingválnej sekcie je založený nielen na kľúčových kompetenciách, ale aj na kompetenciách odborných. Základom profilu absolventa je všeobecná vzdelanosť získaná ako produkt celkového procesu vzdelávania a sebavzdelávania  doplnená o komunikačné spôsobilosti na bilingválnej úrovni, sociálne kompetencie, strategické a organizačné schopnosti vyšpecifikované z profilov pracovných a učebných činností absolvovaných počas štúdia. Absolvent bilingválnej sekcie si plne uvedomuje potrebu celoživotného vzdelávania sa a vníma ju ako prostriedok osobného rozvoja a sebarealizácie. Pri nadobúdaní nových poznatkov uplatňuje rôzne stratégie učenia sa. Dokáže posúdiť a zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využiť. Efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú s využívaním IKT spojené. Primerane ovláda materinský jazyk, má adekvátny ústny a písomný prejav a dokáže komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, pričom v ruskom jazyku komunikuje na vysokej úrovni s využitím získaných poznatkov a odbornej terminológie v jazykovej, ako aj v spoločenskovednej oblasti. Matematické myslenie a prírodovednú gramotnosť používa pri riešení praktických problémov v bežnom živote, vie algoritmicky myslieť. Dokáže vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, má schopnosť vnímať umenie, cení si ho a rešpektuje kultúrne a historické tradície. Dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného, hudobného i divadelného umenia. Uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného a kultúrneho dedičstva, je otvorený kultúrnej, etnickej a náboženskej rôznorodosti, správa sa tolerantne a kultivovane, primerane okolnostiam, pozná pravidlá spoločenského kontaktu. Uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, zaujíma sa o verejné dianie, dokáže ho primerane posúdiť a zaujať k nemu stanovisko. Reflektuje vlastnú identitu, no dokáže efektívne pracovať v skupine a tvorivo prispieť k dosiahnutiu spoločných cieľov. Je kreatívny a flexibilný, dokáže inovovať zaužívané postupy, plánovať a riadiť nové projekty. Je si vedomý svojich kvalít, dokáže si stanoviť reálne ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov. Dokáže prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti. Absolvent bilingválnej sekcie je po všetkých stránkach pripravený uplatniť sa a byť úspešný či už v ďalšom štúdiu na slovenských alebo zahraničných vysokých školách, ako aj v zamestnaní a v ďalšom živote.