Kritéria:bilingválna sekcia

bilingválne štúdium – ruský jazyk:  7902 J 74 - prijímacie skúšky pre šk. rok 2018/2019

Organizácia prijímacieho konania :

Prijímacie konanie je organizované v súlade so zákonom NR SR č.245/2008 Z .z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom prijímacieho konania je prijať uchádzačov, ktorí najlepšie spĺňajú kritériá pre úspešné zvládnutie gymnaziálneho štúdia. Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka v súlade s legislatívou a na základe schváleného plánu výkonov pre daný šk. rok.

Pri posudzovaní predpokladov uchádzača sa vychádza z týchto kritérií:

·         žiaci so zdravotným znevýhodnením môžu mať na základe odporúčania PPP prijímaciu skúšku upravenú

·         kritéria pre prijímacie konanie a prijatie sú zverejnené na web stránke školy a na vývesnej tabuli školy

Termín konanie prijímacej skúšky4. apríl 2018

Plán výkonov: 1 trieda, 28 žiakov

Čas trvania prijímacej skúšky: 100 minút

Kritériá pre prijatie:

Prijímaciu skúšku robia všetci uchádzači o štúdium.

K prijímacej skúške nie sú potrebné žiadne znalosti ruského jazyka

Prijímacia skúška má formu talentovej skúšky a jej obsahom je:

·         Test všeobecných jazykových predpokladov

·         Test všeobecných študijných predpokladov

Hodnotenie výsledkov sa realizuje bodovým systémom.

Test všeobecných jazykových predpokladov: max. 40 bodov

Test všeobecných študijných predpokladov: max. 40 bodov

Výsledky zo ZŠ : max. 20 bodov

Do priemeru sa započítavajú známky z ročníkov 6, 7, 8 (koncoročné výsledky) a z 9. ročníka známky za 1. polrok. , /resp. 5,6,7, (koncoročné výsledky) a z 8. ročníka známky za 1. polrok ( ak žiak sa uchádza o štúdium v 8 ročníku ZŠ )

Do priemeru nie sú započítané známky z predmetov :Hudobná výchova, Telesná a špor. Výchova, Náboženská výchova, Technická výchova, Výchova umením, Svet práce, Technika.( body sú pridelené pomernou časťou len do priemeru 2,0) 

Podmienka úspešného vykonania skúšok:

Žiak úspešne vykoná prijímacie skúšky, ak získa z testu všeobecných jazykových predpokladov minimálne 15 bodov a z testu všeobecných študijných predpokladov minimálne 15 bodov.

Ostatné podmienky pre prijatie :

V prípade rovnosti dosiahnutých bodov rozhoduje o poradí počet bodov získaných z testu na prijímacej skúške.

Riaditeľ strednej školy prednostne prijme uchádzača, ktorý má zmenenú pracovnú schopnosť, pred uchádzačmi, ktorí rovnako vyhovujú kritériám prijímacieho konania. (§ 67 ods.3 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní)

Zverejnenie výsledkov :

V súlade s § 68 ods. 1 a 2 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní, riaditeľ  školy zverejní zoznam uchádzačov na výveske školy a webovej stránke školy podľa výsledkov prijímacieho konania do troch pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.

Riaditeľ rozhodne a odošle uchádzačovi rozhodnutie najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky.

Uchádzačovi, ktorý bol prijatý na štúdium, oznámi škola termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.