Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
 • Ahoj. V roku 1787 som sa rozhodol ako prvý uzákoniť spisovnú slovenčinu - bernolákovčinu:)
 • Tento rok oslávim 260. narodeniny:)
 • Narodil som sa 3. októbra 1762 v Slanici na Orave a zomrel som 15. januára 1813 v Nových Zámkoch.
 • Chcel som ti len povedať : Ak ma nepoznáš, máš sa po chlebe.
bubble
bernolak antoň

Charakteristika štúdia

Charakteristika štúdia

Je organizované podľa školského vzdelávacieho programu. Vyznačuje sa spojením osvojenia si nevyhnutného vedomostného štandardu zo všeobecnovzdelávacích predmetov s maximálnou mierou voľby tých predmetov, ktoré bude potrebovať pre svoju budúcu profesijnú orientáciu. Uvedený cieľ sa dosahuje tým spôsobom, že v 3. , 4. ročníku a septime , oktáve je určitý počet hodín týždenne určených na výuku voliteľných predmetov a seminárov na prehĺbenie a skvalitnenie vedomostí v tých predmetoch , ktoré chce študovať alebo z ktorých chce maturovať. Týmto spôsobom sa vytvárajú vhodné predpoklady na kvalitné zvládnutie maturitnej skúšky i následných skúšok na vysoké školy , resp. iné zamerania a činnosti. Rozdelenie žiakov do tried zohľadňuje záujem žiakov a možnosti školy. Podľa záujmu žiakov sa vyučujú aj nepovinné predmety, ako je informatika, programovanie, aplikovaná ekonomika, cudzie jazyky a iné.
CUDZIE JAZYKY : anglický , nemecký , francúzsky, ruský.

Profil absolventa školy

Profil absolventa tvoria zložky :
1. Všeobecná zložka profilu absolventa
2. Špecifická zložka profilu absolventa
Všeobecnú zložku profilu absolventa tvoria kľúčové spôsobilosti , ktoré žiaci nadobudnú počas štúdia (výchovou a vzdelávaním) na tejto škole.
Špecifickú zložku profilu absolventa tvoria spôsobilosti , ktoré získava študent štúdiom voliteľných predmetov ,špecifickým zameraním a vlastnými aktivitami ( zameraním ).

Profil absolventa je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Jeho špecifická zložka je konkretizovaná predmetovými komisiami. Profil absolventa má charakter ideálu a profil konkrétneho absolventa je podielovým vyjadrením jeho naplnenia. Všeobecná zložka profilu absolventa gymnázia určuje ideál ku ktorému smeruje základná výchova obsiahnutá v celom komplexe školského vzdelávacieho programu predstavujúceho spoločný základ určený všetkým žiakom. Absolvent školy s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia je pripravený na: aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte kultúrneho a svetonázorového prostredia vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci všeobecne uznaných úrovní spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti. hodnotenie javov a rozhodovanie sa rešpektujúc ekologické zásady, globalizáciu sveta, celoživotné vzdelávanie kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku a to písomne i ústne vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom tímovú prácu telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života.

Absolvent školy s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia:

 • je schopný abstrakcie i v náročnejších spoločenských a prírodných faktoch
 • pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie
 • je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách
 • pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskejkultúry a riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov
 • pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií
 • pozná svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku
 • má hlboké vedomosti z histórie školy a regiónu

Špecifická zložka profilu absolventa dopĺňa ideál, ktorý by mohol dosiahnuť žiak pri svojej konkrétnej voľbe vzdelávacej cesty. Obsah a formy ktoré sú v tejto vzdelávacej ceste obsiahnuté nazývajme „ osobná vzdelávacia oblasť“

Absolvent školy vo svojej osobnej vzdelávacej oblasti:

1. Je pripravený na zvládnutie vysokoškolského štúdia

 • má základnú výbavu spôsobilosti , vedomostí a metód k úspešnému zvládnutiu vysokoškolského štúdia
 • má motiváciu a ciele študovať vybraný odbor
 • má potrebný základ na samostatnú prípravu na prijímacie skúšky s pomocou dostupnej literatúry prípadne ponúknutých konzultácií
 • samostatne pracuje s odbornou literatúrou
 • vie čítať s porozumením odborný text primeranej náročnosti
 • vie urobiť rešerš, poznámky, oponentúru
 • používa pravidlá pre použitie cudzích zdrojov vo vlastnej práci

2. Primerane presne sa ústne aj písomne vyjadruje

3. Aplikuje poznatky z ekonómie a práva

4. Používa matematické modely a nástroje

5. Používa poznatky získané vo všetkých predmetoch

6. Bežne používa informačné a komunikačné technológie