Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Charakteristika štúdia

Charakteristika štúdia

Je organizované podľa školského vzdelávacieho programu. Vyznačuje sa spojením osvojenia si nevyhnutného vedomostného štandardu zo všeobecnovzdelávacích predmetov s maximálnou mierou voľby tých predmetov, ktoré bude potrebovať pre svoju budúcu profesijnú orientáciu. Uvedený cieľ sa dosahuje tým spôsobom, že v 3. , 4. ročníku a septime , oktáve je určitý počet hodín týždenne určených na výuku voliteľných predmetov a seminárov na prehĺbenie a skvalitnenie vedomostí v tých predmetoch , ktoré chce študovať alebo z ktorých chce maturovať. Týmto spôsobom sa vytvárajú vhodné predpoklady na kvalitné zvládnutie maturitnej skúšky i následných skúšok na vysoké školy , resp. iné zamerania a činnosti. Rozdelenie žiakov do tried zohľadňuje záujem žiakov a možnosti školy. Podľa záujmu žiakov sa vyučujú aj nepovinné predmety, ako je informatika, programovanie, aplikovaná ekonomika, cudzie jazyky a iné.
CUDZIE JAZYKY : anglický , nemecký , francúzsky, ruský.

Profil absolventa školy

Profil absolventa tvoria zložky :
1. Všeobecná zložka profilu absolventa
2. Špecifická zložka profilu absolventa
Všeobecnú zložku profilu absolventa tvoria kľúčové spôsobilosti , ktoré žiaci nadobudnú počas štúdia (výchovou a vzdelávaním) na tejto škole.
Špecifickú zložku profilu absolventa tvoria spôsobilosti , ktoré získava študent štúdiom voliteľných predmetov ,špecifickým zameraním a vlastnými aktivitami ( zameraním ).

Profil absolventa je súčasťou školského vzdelávacieho programu. Jeho špecifická zložka je konkretizovaná predmetovými komisiami. Profil absolventa má charakter ideálu a profil konkrétneho absolventa je podielovým vyjadrením jeho naplnenia. Všeobecná zložka profilu absolventa gymnázia určuje ideál ku ktorému smeruje základná výchova obsiahnutá v celom komplexe školského vzdelávacieho programu predstavujúceho spoločný základ určený všetkým žiakom. Absolvent školy s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia je pripravený na: aktívne občianstvo v štáte aj spojenej Európe vnímanie a rešpektovanie ľudských práv v kontexte kultúrneho a svetonázorového prostredia vnímanie a hodnotenie potrieb a možností jedincov v spoločnosti v rámci všeobecne uznaných úrovní spoločenskej solidarity, tolerancie a slušnosti. hodnotenie javov a rozhodovanie sa rešpektujúc ekologické zásady, globalizáciu sveta, celoživotné vzdelávanie kultivovanú a vecnú komunikáciu v štátnom a jednom cudzom jazyku a to písomne i ústne vecné vnímanie a aktívne pristupovanie k problémom tímovú prácu telesne i duševne zdravý spôsob života aj ochranu takéhoto života.

Absolvent školy s kompetenciami získanými vo všeobecnovzdelávacej časti štúdia:

 • je schopný abstrakcie i v náročnejších spoločenských a prírodných faktoch
 • pracuje logicky a kauzálne s pojmami na rôznej úrovni abstrakcie
 • je schopný aplikovať osvojené abstraktné modely v reálnych situáciách
 • pozná základné zákonitosti spoločenského vývoja v podmienkach európskejkultúry a riadi sa nimi pri hodnotení spoločenských javov
 • pozná základné zákonitosti prírody a používa ich pri riešení reálnych situácií
 • pozná svetové i národné kultúrne dedičstvo i podmienky a motívy jeho vzniku
 • má hlboké vedomosti z histórie školy a regiónu

Špecifická zložka profilu absolventa dopĺňa ideál, ktorý by mohol dosiahnuť žiak pri svojej konkrétnej voľbe vzdelávacej cesty. Obsah a formy ktoré sú v tejto vzdelávacej ceste obsiahnuté nazývajme „ osobná vzdelávacia oblasť“

Absolvent školy vo svojej osobnej vzdelávacej oblasti:

1. Je pripravený na zvládnutie vysokoškolského štúdia

 • má základnú výbavu spôsobilosti , vedomostí a metód k úspešnému zvládnutiu vysokoškolského štúdia
 • má motiváciu a ciele študovať vybraný odbor
 • má potrebný základ na samostatnú prípravu na prijímacie skúšky s pomocou dostupnej literatúry prípadne ponúknutých konzultácií
 • samostatne pracuje s odbornou literatúrou
 • vie čítať s porozumením odborný text primeranej náročnosti
 • vie urobiť rešerš, poznámky, oponentúru
 • používa pravidlá pre použitie cudzích zdrojov vo vlastnej práci

2. Primerane presne sa ústne aj písomne vyjadruje

3. Aplikuje poznatky z ekonómie a práva

4. Používa matematické modely a nástroje

5. Používa poznatky získané vo všetkých predmetoch

6. Bežne používa informačné a komunikačné technológie