Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Kultúra nad zlato

Projekt je financovaný vďaka Nadácii Národnej banky Slovenska v rámci programu finančného vzdelávania

Kultúra človeka sa prejavuje v jeho zodpovednom prístupe k sebe i k jeho životnému priestoru. Finančná kultúra je súčasťou kultúry a prejavuje sa zodpovednosťou k všetkým aktivitám, ktoré jedinec vykonáva. Chceme vychovať kultúrnych a zodpovedných občanov schopných správne sa rozhodovať vo svete financií na základe relevantných informácií.
Byť finančne zodpovedný a vnímať hodnotu zdrojov, je nevyhnutné pre budovanie úspešnej osobnej stratégie. Projekt je určený žiakom na rozvoj ich kompetencií v oblasti finančnej kultúry, ale aj v porozumení jej významu ako základného východiska pre život človeka.
V prvej časti projektu sú aktivity zamerané na vzdelávanie žiakov a učiteľov v oblasti systematického myslenia a čítania s porozumením v kontexte finančnej kultúry. Vychádzame zo zistení medzinárodnej štúdie PISA (2018), ktorá uvádza ako zásadný vplyv úrovne čitateľskej gramotnosti na úroveň finančnej gramotnosti žiakov.
V druhej časti projektu sa žiaci so získanými kompetenciami budú venovať vzdelávaniu svojich mladších rovesníkov zo ZŠ z okresu Námestovo. Model vychádza z poznania, že najlepší model sebavzdelávania je učiť niekoho iného.
Tretí blok projektu je venovaný súťaží - Finančný päťboj. Cieľom je podporiť rozvoj systematického myslenia a správneho konania v oblasti financií u žiakov gymnázia a ZŠ inšpiratívnou a netradičnou formou, aby bola podporená ich osobná angažovanosť v oblasti finančnej kultúry.

Tento projekt je financovaný z Grantových programov Nadácie NBS. www.nadacianbs.sk

Finančný päťboj

https://nadacianbs.sk/aktuality/