Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

História školy

Vznik školy v každom spoločenstve predstavuje mimoriadnu udalosť, pretože pre mládež škola znamená východisko získania veľmi dôležitých životných hodnôt prostredníctvom výchovy a vzdelania. História námestovského školstva siaha až do 17. storočia, no ešte v druhej polovici 20. storočia chýbala v tomto regióne stredná škola. Chýbala o to viac, že Námestovo sa stáva práve v tomto období skutočným politicko-správnym, hospodárskym a kultúrnym centrom Hornej Oravy. Snahy o založenie strednej školy — gymnázia siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia, avšak reálnu podobu nadobúdajú až začiatkom 50-tych rokov, kedy rada Okresného národného výboru v Námestove vr. 1952 podala návrh na zriadenie pedagogického gymnázia a Povereníctvo školstva v Bratislave s platnosťou od 1. 9.1953 návrh založenia školy schválilo. Napriek týmto skutočnostiam do platnosti vstupuje iný variant vytvorenia strednej školy, vyplývajúci zo zákona o úprave jednotného školstva. Na jeho základe aj v Námestove dochádza najskôr k zjednoteniu bývalej ľudovej a meštianskej školy na osemročnú strednú školu a ďalšou školskou reformou vymedzenou zákonom č 35/53 sa zriaďuje jedenásťročná stredná škola prostredníctvom výberových tried v 9. -11. ročníku. Skutočná realizácia tejto reformy a jej presadenie si vyžiadala nemalé úsilie miestnych funkcionárov, za ktorých je potrebné spomenúť aspoň Fridricha Heseka, vtedajšieho riaditeľa osemročnej školy. Jedenásťročná stredná škola (J S Š) bola zriadená Krajským národným výborom v Žiline v auguste 1953 s platnosťou od 1.9.1953. Preto tento dátum považujeme za dátum vzniku všeobecnovzdelávacej strednej školy, dnešného gymnázia.