Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Platby II. polrok

Za DRUHÝ polrok štúdia v školskom roku 2023 / 2024 je potrebné uhradiť:

Anglický jazyk:

Detské kurzy od 10 do 14 rokov:
Žiaci a študenti: 100 Euro

Zábavná angličtina:
Žiaci: 80 Euro

Kurzy pre dospelých (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 100 Euro
Ostatní poslucháči: 200 Euro

Konverzácia v ANJ:
Žiaci a študenti: 80 Euro
Ostatní poslucháči: 100 Euro

Príprava na maturitnú skúšku:
Študenti: 100 Euro

Kurz obchodnej angličtiny:
Žiaci a študenti: 80 Euro
Ostatní poslucháči: 100 Euro


Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča

Škola si vyhradzuje právo v prebiehajúcom školskom roku 2022/2023 zmeniť poplatok za druhý polrok pokiaľ dôjde k zmene legislatívy a k zmene VZN č.50/2018 ŽSK.