Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

Školský poriadok

Vnútorný poriadok školy

 Jazyková škola v Námestove bola zriadená dňa 30.4.2003. Štatutárnym orgánom Jazykovej školy je riaditeľ gymnázia, ktorý je oprávnený navonok zastupovať organizáciu voči tretím osobám vo všetkých veciach.

Vyučovací režim

Štúdium na jazykovej škole sa riadi platnými osnovami, ktoré vydáva MŠ SR a vyhláškou MŠ SR č. 321/2008 Z. z. o jazykovej škole zo dňa 28.júla 2008. Naša škola organizuje 3-hodinové kurzy pre dospelých, študentov, 3 hodinové kurzy pre deti základných škôl a 2-hodinové konverzačné kurzy a prípravné kurzy na maturitu . Štúdium má tri stupne: základný, stredný a vyšší. Pri troch vyučovacích hodinách týždenne trvá každý stupeň z pravidla dva roky.
Právo študovať na ŠJŠ má každý občan SR, ak splní podmienky prijímacieho konania do vyššieho ročníka, alebo sa zapíše do 1. ročníka.

Prihlasovanie sa na štúdium

Do prvého ročníka – vydáva škola v stanovenom termíne prihlášky.
Do vyšších ročníkov:
a/ externí záujemcovi podávajú písomnú žiadosť o vykonanie vstupných testov od 1. februára do 1.apríla. Skúšajúci podľa ich výsledku a podmienok školy rozhodne o ne/zaradení do príslušného ročníka.
b/ interní poslucháči- viď nasledujúce body

Podmienkou zriadenia kurzu je 12 záujemcov o štúdium. Ak počet poslucháčov na konci školského roka klesne pod 10, kurz sa zruší. Poslucháči sa podľa možnosti zaradia do paralelného kurzu.

Poplatky z štúdium

Kurzové a školné sa platí vopred na polrok. Jeho výška je stanovená pre jednotlivé školské roky.  Poplatok sa skladá v 1.polroku aj  zo zápisného, ktoré je pre všetky kurzy rovnaký 30 EUR. Ak poslucháč školy do 30. septembra príslušného školského roku písomne oznámi a preukáže, že sa z vážnych dôvodov nemohol a nemôže zúčastňovať na vyučovaní, škola mu vráti školné v plnej výške. Ak toto oznámi písomne do 31. januára škola vráti polovicu školného. Zápisné sa nevracia. Platnosť školného sa neprenáša do ďalšieho školského roka.

Hodnotenie študijných výsledkov a postup do vyššieho ročníka

Prospech poslucháča sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

  • 1- Výborný 100 – 90 %
  • 2- Veľmi dobrý 89 – 80 %
  • 3- Dobrý 79 – 70 %
  • 4- Nevyhovel menej ako 70 %

Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nemožno zapísať do vyššieho ročník. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel. Pri hlavných testoch musí byť úspešnosť aspoň 70%. O poslucháčovi, ktorý na polroku dosiahol stupeň nevyhovel a v 2. polroku došlo k výraznému zlepšeniu vedomosti a bol hodnotený stupňom minimálne - veľmi dobrý, rozhodne o jeho postupne do vyššieho ročníka vyučujúci v kurze. Poslucháč, ktorý nepreukáže svoje vedomosti v priebehu šk. roka a nenapíše 3 zo 4 hlavných testov je neklasifikovaný, a nemôže pokračovať v štúdiu vo vyššom ročníku. V koncoročnom hodnotení sa zohľadňuje aj ústny prejav žiaka, resp. poslucháča. Podmienkou postupu do vyššieho ročníka je byť hodnotený jedným z troch stupňov- výborný, veľmi dobrý, dobrý.

V prípade, že z personálnych dôvodov škola nemôže vytvoriť potrebný počet kurzov, robí sa výber poslucháčov s najlepším prospechom.

Opakovanie ročníka

Ak sa poslucháč rozhodne z akéhokoľvek dôvodu opakovať ročník, je potrebné vedúcemu kurzu, resp. na adresu školy odovzdať do stanoveného termínu žiadosť o opakovanie ročníka uviesť č. kurzu, jazyk a ročník. Riaditeľstvo školy na základe doporučenia vedúceho kurzu umožní opakovanie ročníka vtedy, ak je voľné miesto v príslušnom ročníku. Ak nie je voľné miesto, v prípade záujmu poslucháča ho zaradí do kurzu aj v priebehu šk. roka, ak sa zmení situácia v kurze. Vzhľadom na to, že do 1. ročníka anglického jazyka sa hlási vždy viac uchádzačov než škola môže prijať, poslucháč si musí opätovne vyzdvihnúť prihlášku do 1. ročníka. Ak poslucháč opakuje ročník, je povinný absolvovať všetky hlavné testy v priebehu školského roka.

Pravidlá správania sa žiakov a poslucháčov

Práva žiakov a poslucháčov

Každý žiak a poslucháč má právo:
A/ na kvalitnú výučbu vo zvolenom študijnom odbore a zameraní
B/ vysloviť svoj názor a klásť otázky k preberanej téme
C/ na zdôvodnenie klasifikácie a na analýzu chýb v odpovediach a písomných prácach
D/ na komunikáciu s nadriadenými
E/ v kurzoch pre dospelých, na konci párneho ročníka, na osvedčenie o absolvovaní kurzu
F/ vyžiadať si potvrdenie aj o ukončení nepárneho ročníka
G/ opakovať ročník na základe doporučenia vedúceho kurzu a riaditeľa školy / ročník je možné opakovať najviac dvakrát /
H/ používať bezplatne zariadenia školy, ktoré slúžia pri ich vzdelávaní
I/ prostredníctvom dôverníka kurzu podávať návrhy na zlepšenie práce školy a postúpiť ich vedúcemu kurzu alebo vedeniu školy.

Povinnosti žiakov a poslucháčov

Každý žiak a poslucháč má povinnosť:
A/ dodržiavať bezpečnostné, požiarne a hygienické predpisy
B/ dodržiavať vnútorný poriadok školy
C/ dochádzať na vyučovanie načas, pravidelne a pripravený
D/ ospravedlniť svoju neprítomnosť na vyučovaní, vopred alebo dodatočne do 7 dní
E/ dlhodobejšiu absenciu doložiť hodnoverným dokladom
F/ pri troch neospravedlnených absenciách bude vylúčený z kurzu bez oznámenia
G/ absenciou zameškané učivo si doplniť samoštúdiom
H/ dodržiavať pokyny vyučujúcich
I/ zaplatiť vopred školné a zápisné, v stanovenom termíne odovzdať doklad o zaplatení
J/ pri nedodržaní termínu odovzdania dokladov z bodu I. žiak alebo poslucháč nebude zapísaný do kurzu
K/ zápis do príslušného ročníka sa uskutoční až po predložení dokladu o zaplatení
L/ akúkoľvek škodu na školskom majetku ihneď nahradiť
M/ zakúpiť si predpísané učebnice a učebné prostriedky z vlastných zdrojov
N/ povinne absolvovať koncoročný test, pričom test musí byť napísaný na 70%, aby mohol poslucháč postúpiť do vyššieho ročníka / súčasťou záverečného testu je konverzácia, ktorá tvorí 25% známky /
O/ počas polroka absolvovať minimálne na 70 % viac ako polovicu priebežných testov
P/ oznámiť každú zmenu adresy, mena, pracoviska, tel. čísla
R/ rešpektovať pokyny zamestnancov školy
S/ po skončení vyučovania dať triedu do poriadku
T/ nepremiestňovať inventár z miestnosti
U/ dbať na osobnú bezpečnosť, každý úraz hlásiť vyučujúcemu
V/ hlásiť vyučujúcemu všetky zistené škody alebo závady
Z/ pri písomnom kontakte poslať ofrankovanú obálku a pri telefonickom kontakte uvádzať číslo kurzu a meno vyučujúceho.

Žiakom a poslucháčom je zakázané:

A/ fajčiť v priestoroch školy
B/ nosiť do školy, prechovávať a užívať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky, návykové a omamné prostriedky, nelegálne drogy v priestoroch školy
C/ prinášať do školy, školských zariadení veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov na vyučovaní
D/ nosiť do školy cenné predmety a veľké sumy peňazí.
E/ používať mobilné telefóny počas vyučovania

Za porušenie školského poriadku sa považuje aj:

A/ spáchanie trestného činu / vyžaduje právoplatné rozhodnutie/
B/ spáchanie priestupku / vyžaduje právoplatné rozhodnutie/
C/ úmyselné konanie proti dobrým mravom
D/ spôsobenie škody na zdraví žiakov alebo poslucháčov, pedagogických pracovníkov, výchovných pracovníkov, spolužiakov alebo návštev v škole.

O tom, že žiaci alebo poslucháči boli poučení, urobí vedúci kurzu zápis.

Tento poriadok je platný a záväzný pre každého žiaka a poslucháča školy, ktorý svojím podpisom potvrdí, že s ním a s pokynmi o BOZ pri práci bol oboznámený.

V Námestove 28.augusta 2023
Mgr. Peter Kuľha
riaditeľ školy