Verejné obstarávanie

Zákazky s nízkou hodnotou v zmysle §117 ZVO:

Nadlimitné a podlimitné zákazky: