Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
  • Ahoj. Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu pre školský rok 2022/2023 viac info
bubble
bernolak antoň

Platby I.polrok

Za prvý polrok štúdia v školskom roku 2021/ 2022 je potrebné uhradiť:

Anglický jazyk:

Detské kurzy od 10 do 14 rokov:
Žiaci a študenti: 72 Eur

Zábavná angličtina:
Žiaci: 57 Eur

Kurzy pre dospelých (od 15.rokov):
Žiaci a študenti: 72 Eur
Ostatní poslucháči: 122 Eur

Konverzácia v ANJ (od 15.rokov):
Žiaci a študenti: 57 Eur
Ostatní poslucháči: 102 Eur

Príprava na maturitnú skúšku:
Študenti: 72 Eur

Kurz obchodnej angličtiny
Žiaci a študenti: 57 Eur
Ostatní poslucháči: 102 Eur


Nemecký jazyk:

Zábavná nemčina pre žiakov 2. - 4. ročníka ZŠ:
Žiaci: 57 Eur

Konverzácia v nemeckom jazyku pre žiakov 5.-9.r. ZŠ:
Žiaci: 57 Eur

Konverzácia v nemeckom jazyku (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 57 Eur
Ostatní poslucháči: 102 Eur


Francúzsky jazyk:

Konverzácia vo francúzskom jazyku (od 15 rokov):
Žiaci a študenti: 57 Eur
Ostatní poslucháči: 102 Eur


Suma, ktorú treba uhradiť zahŕňa za 1. polrok zápisné a školné.

Platbu uhradiť na: SK30 8180 0000 0070 0048 3139, do správy pre prijímateľa napísať meno poslucháča.