Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
bernolak antoň
bubble
bernolak antoň

INTERREG - Robotika... A robot ti tyká...

Gymnázium Antona Bernoláka v  Námestove je od septembra 2019 vedúcim partnerom v  ďalšom projekte programu interreg s názvom Robotika... a  robot ti tyká...

Do projektu sú zapojené štyri gymnázia – partneri zo Slovenska a  Čiech.

Cieľ  projektu

Cieľom  projektu  je  prispôsobiť  vzdelávací  proces  v  kontexte  potrieb  trhu  práce  na  obidvoch  stranách   oprávneného  územia  tak, aby  sa  dosiahla  zvýšená  relevantnosť  obsahu  vzdelávania  pre  súčasné  potreby,  a  aby  sa  tak  zlepšilo  uplatnenie  našich absolventov.  

Na  obidvoch  stranách  cezhraničného  územia v súčasnej  dobe  stále  prevláda  tradičný  spôsob  vyučovacieho procesu, ktorý  je  založený  na  odovzdávaní už  hotových  poznatkov  a  informácií  od  učiteľa  k  žiakovi,  čo  má  síce  v  určitých  prípadoch svoje  opodstatnenie,  no  vo  svete  sa  už  dnes  kladie  väčší  dôraz  na  využívanie  moderných  technológií  a  zavádzanie inovatívnejších foriem vyučovacieho procesu. Robotika  je  moderným  a  inteligentným  spojením  vnímania  s  činnosťou.  

Robotické  zariadenia  využívané  v  edukačnej  oblasti  plnia  úlohu  nástrojov  rozvíjajúcich  technické  myslenie,  predstavivosť  a  tvorivosť  žiakov,  a  to  bez  väzby  na  jednu  úzko  obmedzenú  tematickú  oblasť.  Nutné  je  však  zabezpečiť optimálnu  realizáciu  týchto  činností  prostredníctvom  vhodne  zvoleného  technologického  nástroja s  adekvátnym pedagogickým konceptom, a  práve to je predmetom nášho projektu.